Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkájának levele

A Megváltó halottakból való feltámadása fölött érzett fényes örömmel, szívből köszöntelek mindnyájatokat az ünnepek ünnepe, Krisztus Húsvétja alkalmából, az élet köszöntésével:
KRISZTUS FELTÁMADT!
A hit nagy lakomájára, a lélek nagy ünnepére kapunk most mindannyian meghívást. Istennek Egyszülött Fia a világba jött, kiállta a szenvedéseket és a kereszthalált, és a Mennyei Atya akaratából győzedelmesen felkelt a sírból! Jézus feltámadt és „elnyelte a halált a diadal” (1Kor 15,54). Feltámadt ─ és az egész világ örvendezik! Az Úr lerontotta a poklot, és megsemmisítette az ördög hatalmát. Mindezt pedig azért cselekedte az emberszerető Isten, „hogy fiaivá fogadjon Jézus Krisztus által (…), akiben számunkra a megváltás van az ő vére által” (Ef 1,4-5.7).
Krisztus győzelme a halál fölött – nemcsak lelki, hanem fizikai valóság is. Az Úr Jézus valóságosan feltámadt testben, minden ember üdvösségére. Feltámadásával a halál elveszítette visszafordíthatatlan jellegét, és a Krisztusban hívők számára újjászületéssé lett az örök életre, ajtóvá, amely a mennyre, Isten Országára nyílik.
Nem véletlen, hogy a Krisztusért vértanúságot vállalók olyan férfiasan fogadták a rájuk váró sokféle szenvedést. És míg korábban az igaz emberek is bánkódtak az elhunytak miatt, az Úr Jézus feltámadása után a halál többé már nem rettentette meg őket. Milyen csodálatosan írja Nagy Szent Atanáz: „minden Krisztusban hívő megvetően tekint a halál jelentéktelenségére, jól tudva, hogy amikor majd távozik az élők sorából, nem hal meg, hanem élni fog és romolhatatlanná lesz a feltámadás által” („Az Isten Ige megtestesüléséről és testben való megjelenéséről”). Az Orosz Egyház újvértanúi is fényes példáját adták ennek, amikor a hit 20. századi üldöztetéseinek az éveiben félelem nélkül vállalták a hitvallók koszorúját.
Ma, amikor a világ egyre jobban hasonlít az evangéliumi esztelen gazdagra (Lk 12,16-21), amikor a kényelem, a siker és a hosszú élet csaknem az emberi lét legfontosabb értékeinek számítanak, mi, a Megváltó tanítványai és követői, Pál apostol nyomán bátran bizonyságot teszünk arról, hogy „számunkra az élet Krisztus” (Fil 1,21), létünk pedig nem ér véget a halállal. Ezt mondjuk, és így hisszük, mert tudjuk: Isten az örökkévalóság számára alkotta meg az emberi lelket.
Milyen gyakran megesik, hogy mivel szorongatnak a mindennapok nyüzsgései és aggodalmai, hiányzik belőlünk a lelki éleslátás, amely által felismerhetnénk az isteni jelenlét mindent átalakító erejét életünkben! A Húsvét ideje azonban egészen különleges időszak. Ezekben a napokban mintha még a levegő is megtelne a semmivel össze nem vethető húsvéti örömmel, Isten szeretete és irgalma pedig különös erővel árad ki minden emberre.
Miután belépünk a Húsvét e csodás és fényt árasztó ünnepségébe, arra vagyunk hivatva, hogy ne csak szóval, hanem tettel is meggyőző tanúságot tegyünk arról a nagy ajándékról, amelyet az emberiség a Feltámadott Úr Jézustól nyert. Osszuk meg az örömteli evangéliumi hírt a körülöttünk élőkkel, ajándékozzuk meg felebarátainkat szeretetünkkel, gondoskodásunkkal, figyelmünkkel, tegyünk jót azokkal, akik segítségünkre és vigasztalásunkra várnak. Mert hálaadó ajkakkal és hálaadó szívvel dicsőítve a sírból kilépett Megváltónkat, csak ily módon válunk örököseivé a végbement húsvéti csodának, és csak így neveznek majd bennünket a Magasságos Isten fiainak és leányainak, aki végtelen szeretetéről tett tanúságot mindnyájunk számára.
Szívből köszöntelek Benneteket a Szent Húsvét fényes ünnepén, újra és újra ismételve az örömteli híradást:
Krisztus Feltámadt!

Nagyhét

NAGYHETI SZOLGÁLATOK
ISTENTISZTELETI RENDJE
Kedd 17:00 Olajszentelés
Szerda 17:00 Előreszentelt adományok
liturgiája
Csütörtök 10:00 Szent liturgia vecsernyével
17:00 Utrenye, Jézus Krisztus
kínszenvedésének emlékezete
Péntek 15:00 Vecsernye, Sírbatételi szertartás
18:00 Utrenye, Jézus Krisztus temetési
szertatása körmenettel
Szombat 10:00 Szent Liturgia vecsernyével
23:15 Éjféli Istentisztelet, sírlepel
bevitele az oltárba
23:45 Utrenye, Feltámadási szertartás
körmenettel
Vasárnapi Szent Liturgia
Pászkaszentelés
Hétfő 10:00 Szent Liturgia

Lelki napok Miskolcon ☦️☦️☦️

2017. szeptember 8-ától Miskolcon a Szentháromság Magyar Orthodox Egyházközségben lelki napokat tartunk.

Program:
Szeptember 8-án pénteken
10:30 Szent Liturgia
12:30 ebéd
13:30 I. előadás: Ember az emberek között címmel
14:15 szünet
14:30 II. előadás: Isten és ember. A hit meghatározó szerepe a világban
15:15 szünet
15:30 fórum, csoportos beszélgetések
16:15 szünet
17:00 Molében, könyörgő Istentisztelet
Szeptember 9-én szombaton
08:00 reggeli
09:00 III. előadás:Cselekedet a gondolat szabadsága
09:45 szünet
10:00 IV. előadás: A kegyelem által önmagát formáló ember
10:45 szünet
11:00 fórum, csoportos beszélgetések
12:00 ebéd
13:00 közös kirándulás, beszélgetések, új témák felvetése
18:00 vecsernye
Jelentkezés 2017. 09.04-ig a 0670/772-8258-as telefonszámon vagy a krankandrea@gmail com e-mail címen.

Szállás kollégiumban lesz megoldható. Ennek díja 1500-2000 Ft/fő, étkezés igény szerint rendelhető.
Mindenkit szeretettel várok!
József atya

Örömhír a Duna televizióban

A Duna Televízió július 23-i, Örömhír c. ortodox adása.
A műsor tartalmából: Szent Cirill és Metód magyarországi missziójának 1150. évfordulója Zalaváron; beszámoló a miskolci gyermek-ifjúsági táborról és az Ahtirkai Szűzanya ünnepéről; beszélgetés Tyihon püspökkel, papokkal, hívőkkel hitről, hagyományról, ifjúságról.
http://www.mediaklikk.hu/video/ortodox-oromhir-2017-07-23-i-adas/

Illés ünnepe

Isten kiválasztottját Szent Illést ünnepeljük

Július 20-án (az ónaptár szerint augusztus 02-án) ünnepeljük Szent Illés prófétát. Illés próféta az egy Isten imádásának nagy hirdetője. A Kr.e. IX. században Ácháb király idejében szembeszállt a bálványimádó királlyal és a bálványimádó néppel. Mint Isten embere a keresztény emberek előképe. A szentírásból tudjuk, hogy a hamisprófétákkal szemben védelmezte Jahve jogait. Az élő Isten bensőséges megtapasztalásában részesült Hóreb hegyén (1.Kir.17-19). A királyok könyvéből tudjuk, hogy élete végén a Kr. e. IX. században tüzes szekéren az égbe ragadtatott. Ezen csoda Illés próféta tanítványa Elizeus szeme láttára történt. Illés palástja Elizeusra maradt (2.Kir.2.1-15).
Ez az elragadtatás gyakran témája az ortodox művészetnek. A korai kereszténységben is gyakran szerepel csodákkal és más eseményekkel teljes élete. Ezt bizonyítják a kereszténységben fellelhető művészettörténeti értékek. A korai keresztény ábrázolások a katakomba freskók és bizánci miniatúrák egyaránt bizonyítják, hogy a korai keresztényeket is érdekelte Szent Illés személye. Legyen példa előttünk Szent Illés próféta élete és kérjük közbenjárását az Isten felé vezető úton.
Szent Illés napján szeretettel köszöntöm az Illéseket, az ünneplőkre és egyházközségünk minden tagjára kérem az Isten áldását!
József atya

Ahtirkai gyerektábor

  • Kedves szülők és gyerekek!

Örömmel értesítelek benneteket, hogy immár 2. alkalommal ismételten gyermektábort szervezünk. Az előző évben nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk és ez kellő motivációt adott arra, hogy ebben az évben is mindent megtegyünk annak érdekében, hogy felejthetetlen élményekkel gazdagodjanak a gyermekek és a résztvevő szülők. Természetesen ebben az évben sem jelöltünk korhatárt, mert mindenkit szeretettel várunk és a jelentkezők létszámától függően több bontott csoportban szeretnénk a korosztálynak megfelelő programokat kialakítani. 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapokat mielőbb küldjétek vissza és június közepén a részletes programot a jelentkezőknek a megadott e-mail címre visszajuttatjuk. Természetesen azok a szülők, akik az elmúlt évben is vállaltak programvezetést, most is várjuk az ötleteiket.

Hálás köszönettel: József atya és Andrea